Đài PTS – bản tin tiếng Việt ngày 14 tháng 2 năm 2021

Dân số di dân mới tại Đào Viên đã vượt mốc 130 nghìn người, khu vực phía sau ga xe lửa Đào Viên còn được ví là trung tâm giao lưu của lao động nước ngoài và di dân mới, để tạo điều kiện cho nhom nguoi nay có thêm nhiều hoạt động vui chơi giải trí vào ngày nghỉ, đoàn thể thanh niên địa phương của Đào Viên đã lấy hiệu sách SEAMi làm “căn cứ địa”, thành lập tụ điểm vui chơi đọc sách cho lao động di trú và di dân mới.